Onze diensten

Beleidscheck: Het is altijd belangrijk om je vergunningen op orde te hebben, met het oog op bedrijfscontroles of voor de aan- en verkoop een locatie. In een beleidscheck controleren we of alle vergunningen op orde zijn. Daarnaast geeft een beleidscheck aan welke mogelijkheden er zijn voor nevenfuncties bij het bedrijf en welke omschakelingsmogelijkheden er binnen het omgevingsplan aanwezig zijn.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): Elke milieubelastende activiteit moet worden getoetst aan de voorwaarden van het Bal. In sommige gevallen geldt alleen een informatieplicht. In andere gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Beiden moeten met een toelichting van de activiteiten en een actuele milieutekening worden ingediend via het omgevingsloket.

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA): Gemeenten hebben in het omgevingsplan regels vastgelegd om bepaalde activiteiten met een omgevingsvergunning mogelijk te kunnen maken. Wanneer je plannen aan deze voorwaarden voldoen kan er een omgevingsvergunning voor een OPA worden afgegeven.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA): Wanneer je plannen niet binnen de regels van het omgevingsplan passen kunnen deze in veel gevallen alsnog mogelijk worden gemaakt met een zogenaamde BOPA. Voor de aanvraag van een BOPA is een ruimtelijke onderbouwing nodig waarin je plannen worden getoetst aan de relevante beleidskaders en omgevingsaspecten.

Natura-2000-activiteit: De regelgeving met betrekking tot de voormalige Wet natuurbescherming is per 1 januari 2024 vervat in de Omgevingswet. Wanneer een activiteit significante gevolgen kan hebben op Natura 2000-gebieden is er sprake van een Natura 2000-activiteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Er is sprake van een activiteit met significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden wanneer de instandhoudingsdoelstelling van het natuurgebied in gevaar komen door de activiteit. Het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteiten incl. AERIUS-berekeningen kunnen wij voor u verzorgen.

Omgevingsdialoog: Wanneer er een ruimtelijke ontwikkeling gaat plaatsvinden wordt verwacht dat omwonenden in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd over de plannen, zodat vragen beantwoord kunnen worden en er gelegenheid is om suggesties aan te dragen. Afhankelijk van de invloed van het initiatief op de omgeving wordt een hoger participatieniveau gevraagd. Wij kunnen het volledige particatietraject inclusief verslaglegging begeleiden.

Omgevingsplan: Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Voor de totale herontwikkeling van een locatie is in veel gevallen een wijziging van het  omgevingsplan noodzakelijk.  Een  omgevingsplan  bestaat uit drie delen: de motivering in de toelichting (de onderbouwing waarom de ontwikkeling kan plaatsvinden), de regels (wat mag er gerealiseerd worden) en de plankaart (waar vindt de ontwikkeling plaats).

Principeverzoek/vooroverleg: Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is uiteindelijk een uitgebreide ruimtelijke procedure nodig. Voordat hiervoor kosten worden gemaakt is het gebruikelijk om een initiatief formeel voor te leggen aan de intaketafel van de gemeente. Het initiatief wordt hiervoor beschreven in een uitgebreide brief met de toelichting op de plannen (bestaande/beoogde situatie), toetsing aan provinciaal en gemeentelijk beleid, milieuaspecten, etc. Alles om de gemeente ervan te overtuigen medewerking te verlenen aan het initiatief.

Stikstofdepositieonderzoek: Op grond van de Omgevingswet  mag een initiatief geen negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden. Door middel van AERIUS-berekeningen kan worden aangetoond dat een initiatief geen toename in stikstofdepositie tot gevolg heeft.

Vormvrije m.e.r-beoordeling: Voorafgaand aan veel procedures moet worden aangetoond dat de beoogde activiteiten geen nadelige effecten kunnen hebben voor het milieu. Onder de grenswaarden van het Besluit milieueffectrapportage kan dit worden aangetoond met een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie.

Zienswijze: Wanneer er in je leefomgeving ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden kan dit een effect hebben op het woon- en leefklimaat en/of op de ontwikkelingsmogelijkheden van je bedrijf. Gedurende de inzageperiode van deze initiatieven kun je bij bezwaar een zienswijze kenbaar maken bij de gemeente.