Onze diensten

Aanvraag Wet natuurbescherming: Op grond van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot stikstof is er voor elke toename in stikstofdepositie ten opzichte van de historische referentiesituatie een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Deze aanvraag bestaat onder andere uit AERIUS-berekeningen, een passende beoordeling en de noodzakelijke begeleidende formulieren.

Beleidscheck: Het is altijd belangrijk om je vergunningen op orde te hebben, met het oog op bedrijfscontroles of voor de aan- en verkoop een locatie. In een beleidscheck controleren we of alle vergunningen op orde zijn. Daarnaast maken we de mogelijkheden voor herontwikkeling inzichtelijk.

Berekening kwaliteitsverbetering: Voor ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied dient een investering in de omgevingskwaliteit geleverd te worden. Middels een zogenaamde berekening kwaliteitsverbetering wordt inzichtelijk gemaakt hoe hoog die investering moet zijn en met welke investeringsmaatregelen hier aan kan worden voldaan (landschappelijke inpassing, sloop, etc.).

Bestemmingsplan: Voor de totale herontwikkeling van een locatie is in veel gevallen een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.  Een bestemmingsplan (partiële herziening/wijzigingsplan) bestaat uit drie delen: de motivering in de toelichting (de onderbouwing waarom de ontwikkeling kan plaatsvinden), de regels (wat mag er gerealiseerd worden) en de verbeelding (waar vindt de ontwikkeling plaats).

Inspraakreactie/zienswijze: Wanneer er in je leefomgeving ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden kan dit een effect hebben op uw woon- en leefklimaat en/of op de ontwikkelingsmogelijkheden van uw bedrijf. Gedurende de inzageperiode van deze plannen kunt u uw overwegingen bij de gemeente kenbaar maken in een inspraakreactie of zienswijze.

Melding activiteitenbesluit: Elke inrichting moet aan kunnen tonen dat haar activiteiten voldoen aan de voorwaarden van het Activiteitenbesluit. Hiervoor moeten een toelichting van de activiteiten en een actuele milieutekening worden ingediend via het AIM online.

Omgevingsvergunning: Wanneer je plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan passen kunnen deze in veel gevallen alsnog mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning via de reguliere procedure (binnenplanse afwijking) of de uitgebreide procedure (projectafwijkingsbesluit). Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing nodig waarin je plannen worden getoetst aan de relevante beleidskaders en omgevingsaspecten.

Principeverzoek: Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is uiteindelijk een uitgebreide ruimtelijke procedure nodig. Voordat hiervoor kosten worden gemaakt is het gebruikelijk om een initiatief formeel voor te leggen aan de gemeente in een zogenaamd principeverzoek. Een principeverzoek is een uitgebreide brief met de toelichting op de plannen (bestaande/beoogde situatie), toetsing aan provinciaal en gemeentelijk beleid, milieuaspecten, etc. Alles om de gemeente ervan te overtuigen medewerking te verlenen aan het initiatief.

Stikstofdepositieonderzoek: In het kader van de Wet natuurbescherming mag een initiatief geen negatief effect hebben op Natura 2000-gebieden. Door middel van AERIUS-berekeningen kan worden aangetoond dat een initiatief geen toename in stikstofdepositie tot gevolg heeft.

Vormvrije m.e.r-beoordeling: Voorafgaand aan veel procedures moet worden aangetoond dat de beoogde activiteiten geen nadelige effecten kunnen hebben voor het milieu. Onder de grenswaarden van het Besluit milieueffectrapportage kan dit worden aangetoond met een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie.