Invoering Omgevingswet: 1 januari 2023

Begin februari maakte de Rijksoverheid al bekend dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier ingevoerd moet worden. De inwerkingtredingsdatum van 1 juli wordt daarom (wederom) uitgesteld. De nieuwe datum is 1 januari 2023.

De Omgevingswet
De Omgevingswet is een majeure wijziging en bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
De invoering van de wet heeft een omgevingsplan als gevolg. Het is de vervanger van het bestemmingsplan. In het Omgevingsplan worden de regels van de leefomgeving vastgelegd. Het plan moet leiden tot een integrale aanpak voor de kwaliteit van de leefomgeving. Anders dan de huidige situatie worden daar verschillende type regels opgenomen. Het omgevingsplan bestaat uit een ‘tijdelijk’ en een ‘nieuw’ deel. Het tijdelijke deel is de indeling van de gemeente met alle oude bestemmingsplannen en de regels die daarbij horen. Gemeenten hebben tot 31 december 2029 om tot een volwaardig omgevingsplan te komen.

In het bestemmingsplan draaide het vooral om ‘goede ruimtelijke ordening’. Voor de Omgevingswet staat een ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ centraal. Hiermee ontstaan voor gemeenten dus meer mogelijkheden om milieuaspecten een plek te geven in het omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld:

  • Geur
  • Fijnstof
  • Veiligheid
  • Gezondheid

Lopende en nieuwe aanvragen
Vergunningaanvragen en bestemmingswijzigingen die in procedure zijn gebracht voordat de Omgevingswet in werking treedt worden nog onder de huidige regelgeving afgehandeld. Alle nieuwe plannen zullen getoetst moeten worden aan het omgevingsplan. Echter is het omgevingsplan voor veel gemeenten nog niet (helemaal) gereed. Het zorgt ervoor dat procedures mogelijk langer duren. Momenteel maakt van Santvoort Advies een inventarisatie naar de stand van zaken van het omgevingsplan in iedere gemeente. Hierdoor kunnen we up to date advies geven bij nieuwe aanvragen.