Valt uw bedrijf onder een gebruiksgerichte of een productiegerichte paardenhouderij?

Ruimtelijke ordening is voor veel paardenmensen niet het meest interessante onderwerp om zich in te storten. Wist u dat de overheid in de ruimtelijke ordening onderscheid maakt in drie hippische bedrijfstypen? Het is goed om te weten waar uw bedrijf in is ingedeeld. Dit met het oog op bouwmogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden of het organiseren van wedstrijden en evenementen.

De drie hippische bedrijfstypen zijn als volgt:

  1. Productie gerichte paardenhouderij (fokkerij &stoeterij)
  2. Gebruiksgerichte paardenhouderij (pension-, handel-, en trainingsstal)
  3. Maneges (sport & recreatie)

Voor de makers van de wet is er een duidelijke scheiding tussen deze typen bedrijven. Zowel het Rijk (wetgeving voor natuur en mest), de provincie (provinciale structuurvisie en verordening) en de gemeenten (bestemmingsplan) bepalen de regels.
Wat is de hoofdactiviteit

De hoofdactiviteit van uw bdrijf is bepalend voor het toewijzen van het bedrijfstype. De overheid toetst de omvang en het (hoofd)inkomen. Als voorbeeld: Een bedrijf traint paarden en brengt ze uit op wedstrijd, daarnaast worden er jaarlijks een paar veulens gefokt. Het trainen van de paarden is het hoofdinkomen en het fokken is een nevenactiviteit. Het bedrijf wordt aangewezen als gebruiksgerichte paardenhouderij.
Problemen

De scheiding tussen de type bedrijven is in de praktijk moeilijk uitlegbaar en levert geregeld problemen op. Maneges met enkel manegepaarden bestaan nagenoeg niet meer. In veel gevallen is er altijd de combinatie met pensionstalling. Hier zien we veel gevallen waar de pensionstalling groter is dan het manegegedeelte. Bij stoeterijen en fokkerijen worden jonge paarden opgeleid en getraind voor de verkoop. Valt het bedrijf dan onder een gebruiksgerichte of een productiegerichte paardenhouderij?

Belangrijk is om na te gaan welke (ruimtelijke) mogelijkheden provincie en gemeente bieden voor een productiegerichte paardenhouderij, gebruiksgerichte paardenhouderij en/of manege om zo te oordelen tot welk bedrijfstype uw bedrijfsactiviteiten behoort. De mogelijkheden kunnen per type nog zeer verschillend zijn! Denk hierbij aan de bouwmogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden, het organiseren van wedstrijden en evenementen etc. Daarnaast is ook de locatie van belang.
Rol provincie

De provincie legt in hoofdlijnen de gebieden vast waar (agrarische) bedrijven de ruimte krijgen om te ontwikkelen en waar meer aandacht uitgaat naar de natuur. In sommige gebieden mag een bouwblok dan ook maar 0,5 ha groot zijn en in andere gebieden mag een bedrijf groeien naar een bebouwd oppervlak 1,5 ha.

Wat mag er dan in zo een bouwblok? De gemeente bepaalt de gebruiks- en bouwregels. Voor bedrijfsmatige paardenhouderijen geldt dat alle voorzieningen zoals gebouwen (rijhal) , maar ook je stapmolen, longeercirkel, mesthoop etcetera binnen het bouwblok moeten liggen. Sommige gemeenten stellen dat er maar één rijhal gebouwd mag worden. Heb je geen bedrijfsmatige paardenhouderij, maar ben je hobbymatig bezig met paarden dan mogen de voorzieningen (dus geen gebouwen) soms ook buiten het bouwblok liggen. Voor paardenbakken hanteren gemeenten meestal aparte regels.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op. Wij voorzien u graag van advies.

Feije van Eijndhoven
06-54798659
feije@vansantvoort.nl