Meer draagvlak voor méér nieuwbouw

Nieuwe cijfers over de woningmarkt zijn recent gepubliceerd. Het beeld is duidelijk: krapte neemt toe, prijzen stijgen de pan uit, nieuwbouw stagneert en starters komen verder in de knel. Het draagvlak voor vergaande maatregelen lijkt te groeien. Mijn pleidooi van een half jaar geleden voor nieuwbouw in de groene randen rond de stad krijgt steeds meer bijval. De regionale tak van Bouwend Nederland heeft er nu ook voor gepleit. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken had al eerder laten weten dat het hard nodig is aan de randen van de stad te bouwen, omdat we het binnen de stadsgrenzen niet gaan redden. Ze heeft bovendien aangekondigd nog voor de zomervakantie met een nieuwe wet te komen die bouwprocedures versnelt.

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat steeds meer Nederlanders open staan voor ‘bouwen in groen’. In 2016 gaf 41% van de ondervraagden aan dat er buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden; begin dit jaar is dat percentage opgelopen tot bijna 50%. Van de tegenstanders zegt een aanzienlijk deel dat het ‘onder voorwaarden’ zou mogen. Duurzaam bouwen en een zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen vindt vrijwel iedereen belangrijk.

Ik blijf van mening dat de grootste woningbehoefte in en direct bij de stad ligt en dat die behoefte vooral daar beantwoord moet worden. We kunnen er de ogen echter niet voor sluiten dat de ruimte in de stad soms onvoldoende is en dat er veel complicerende  omstandigheden zijn. Het is mooi dat het draagvlak groeit voor verstandige en beheerste bouw in het groen rondom de stad. De nieuwe gemeentebesturen kunnen hiermee – hopelijk in harmonie – aan de slag.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe bedreigingen. De stijgende kosten en het gebrek aan medewerkers brengen bouwbedrijven in de problemen. Ze hebben tijdens of net na de crisis nog voor een laag bedrag ingetekend op projecten, maar moeten nu flink in de buidel tasten. En de starters op de woningmarkt zitten klem tussen de strenge regels rond hypotheekverstrekking enerzijds en hoge huren anderzijds. Ook deze vraagstukken vragen een orthodoxe aanpak.